Lekce 5 - Česká a evropská literatura ve 14. století a 1. pol. 15. st.

Středověk

 • (5.(zánik západořímské říše 476) - 15.stol)
 • křesťanství je jediná uznávaná ideologie, bůh je součástí všedního života
 • již ve 4. stol - zformována hl. křesťanská dogmata - zákl. pravdy stanovující obsah víry
 • trojí lid (duchovní, páni, poddaní)
 • scholastika - Tomáš Akvinský (snaha vědecky ospravedlnit víru)
 • románské a gotické umění
 

Literatura

 1. Hrdinská a rytířská epika
 2. Dvorská lyrika
 

Hrdinská a rytířská epika

Hrdinská epika
 • veršované
 • žánr se vyvinul z Chanson de geste (Francie) - píseň o činech (trubadůři)
 • hrdinou je šlechtic/bojovník, obdarován mocnými schopnostmi a ctnostmi, statečný, věrný králi, šíří křesťanství, chrání slabé, projevuje úctu k ženě
 • exotické a dobrodružné prvky, zidealizovaný, často velmi podobná díla, neexistovala autorská práva
 • naše je Alexandreida
Rytířská epika
 • hrdinou jemnější dvořan, rytíř, odvážný, dvoří se dámě, tématem láska a milostná služba vyvolené dámě, láska je nepostradatelná pro mravní vývoj člověka a rytířských ctností
 • často souborově nazýváno romány, protože v románském jazyku
 • příběhy Alexandra Velikého, osudy krále Artuše, Trístan a Izola
 • souvisí s dvorskou lyrikou, určeno k hud. doprovodu - písně
 • kratší než eposy, určeny ke zpěvu

ságy - prozaické vyprávění staré gronské a islandské literatury, osudy legendárních postav severských mýtů

Edda
 • sbírka starogermánských hrdinských písní + mytologie
 • inspirační zdroj dalších děl
 • původem norské, grónské, islandské
 • básnicky ztvárněn náboženský mravní a duchovní svět seveřanů -> pesimistické
 • byliny - ruské lidové epické písně, postava bohatýra, jenž nezištně slouží vlasti
 • dumy - ukrajinské hrdinské písně baladického rázu, kozácké prostředí
Nejslavnější hrdinské a rytířské eposy
 • Béowulf
  • Nejstarší důkaz hrdinské epiky, vrcholné dílo staroanglické literatury.
  • Dánské království sužuje bažinní příšera Grendel, která každý den zabije 30 mužů. Béowulf ji s družinou zabije i s její matkou a stává se králem. Druhý díl knihy: Při souboji s drakem oba zemřou. 3 hrdinské boje, dělá to, aby pomohl, hrdina.
 • Píseň o Rolandovi
  • starofrancouzská skladba (z Chanson de geste)
  • Karel Veliký obléhá Zaragoru, díky zrádci je napaden zezadu, kde je udatný Roland. Nechce zatroubit na roh pro pomoc, ale díky marnosti boje tak nakonec učiní a praskne mu tepna na spánku. Karel otočí vojsko, odrazí útok a zrádce rozčtvrtí.
  • psáno vysokým stylem, z části podle skutečné události
  • Roland je ctižádostivý rytíř, věrný králi a svému poslání - zabijí Muslimy.
 • Píseň o Cidovi
  • veršovaný španělský epos, složitý děj opěvuje činy národního hrdiny Cida, který bojoval proti Maurům
 • Píseň o Nibelunzích
  • Nibelungové - strážci pokladu, německý národní epos
  • O Siegfriedovi a Kriemhildě, její bratr Gunther se uchází o Brunhildu, Siegried mu pomůže díky jeho neviditelnému plášti bojovat s Brunhildou, vydává se jako jeho leník a zvítězí. Je dvojí svatba. Siegfried pak pomůže Guntherovi zlomit Brunhildin odpor na svatebním loži. Ženy se později pohádají, který muž je lepší a Kriemhilda vyzradí Siegfriedovo tajemství o svatební noci. Siegfried je zranitelný jen na jediném místě, kam se mu při koupání v dračí krvi přilepil list, to mu nevědomky řekla Kriemhilda, je zavražděn Hagenem najatým Brunhildou. Kriemhildě je Hagenem odebrán poklad, ale Kriemhilda se pomstí, ale nakonec všichni zemřou (setne oba a sama je sťana za nespravedlivou pomstu).
 • Tristan a Izolda
  • vychází z keltských pověstí
  • nejoblíbenější milostná látka středověku
  • Tristan dobyl pro svého strýce zlatovlasou Izoldu, ale zamiluje se do ní díky náhodnému vypití kouzelného nápoje, je obviněn z cizoložství. Tragický konec, oba umírají.
sir Thomas Malory
 • příběhy rytířů "kulatého stolu"
 • král Artuš, rytíř Lancelot, meč Excalibur, svatý grál, královna Guinevra, kouzelnice Morgana

Slovo o pluku Igorově -  hl. hrdina Igor proti mongolským plavcům. Pravděpodobně podvrh.

Alexandreis - nejslavnější epos o Alexandru Makedonském (oblíbené téma) z 12.stol. ,latinsky, ovlivnilo českou Alexandreis

Dvorská lyrika

 • světská lyrika, zejména milostná
 • vzniká na jihu Francie
 • hrdinovi nejde ani tolik o slávu, ale o přízeň vznešené dámy
 • láska (našťastná) a milostná touha (dvoří se)-> opěvování žen, které se provdali za jiného
 • autoři : Trubadůři (J.Fr.) a Trůbeři (S.Fr.), Minesengři (Nem.) = Žakéři - potulní hudebníci

Středověké cestopisy

Marco Polo
 • italský obchodník a cestovatel z Benátek
 • zajat v bitvě s Janovany a uvězněn
 • Milión - Na základě jeho vypravování sepsáno spoluvězněm, obrazem východní Asie

Vrchol gotické kultury v Čechách

 • 14. stol.
 • žánrově rozmanitá literatura
 • u nás vrchol za Karla IV, vše se za něj rozvíjí, projev i v literatuře

Legendy

 • už nejen prosté životopisy světců
 • snaží se zaujmout, zázraky, mučednické scény, milostné obrazy -> čtivější, zábavnější

2 typy:

 1. psány náročným, vyšším stylem, symbolika, přirovnání
 2. přístupnější, domácí problematika, světci = lidé z lidových vrstev
 • legendy více světské, psány aby zaujaly, detailně popisováno mučení
 • Legenda o sv. Kateřině
  • veršovaná skladba
  • psána vysokým stylem
  • vyžívá se v líčení hrůz
  • fantastika
  • Krásná dívka a její láska ke Kristovi, pohrdla pohanským císařem, obhájila křesťanskou víru před pohanskými učenci, ty zaživa upáleni. Posléze mučena a sťata pro přesvědčivou víru.
 • Legenda o sv. Prokopovi
  • Jazykově i tématicky bližší širším lidovým vrstvám
  • veršované
  • Působil v sázavském klášteře, ochránce Čechů před rozpínavostí cizinců, líčí jeho osudy

Drama

 • nejprve v kostelích
 • poté vážná témata omrzela, společnost se chtěla bavit -> veselé hry, vykázány z kostela, zakázány a stíhány.
 • Hra 3 Marií
  • jedna z původně latinských náboženských her
  • 3 zbožné ženy chtěli pomazat tělo Krista, ale anděl zvěstuje, že vstal z mrtvých.
 • Mastičkář
  • veršované drama
  • zachoval se jen zlomek
  • úzce souvisí s hrou 3 Marií, zařazován jako mezihra (interludium).
  • Scéna z tržiště, kde Marie nakupují masti, vulgární, satirická, výsměch středověkým lékařům. Mastičkářův pomocník Rubín vychvaluje jeho léky, ale zároveň se mu vysmívá. Staročeský mastičkář Severín křísí Izáka litím kvasnic na zadek. Vtipy na židy.

Žákovská poezie (=vagontská)

 • univerzitní studenti
 • latinsky nebo česky, nebo kombinací (= verše makarónské)
 • plná rozmaru, erotiky, výsměch společenských vrstvám i žákům samým, chudí a bez prostředků
 • Svár vody s vínem
  • kdo má větší přednosti
 • Podkoní a žák
  • satirická báseň.
  • Oba vychvalují své povolání (podkoní a student), haněním vykazují bídu obou, končí rvačkou.

Sociální satira

 • kritika sociálních a hospodských poměrů
 • nejznámější v Hradeckém rukopise
 • Desatero kázánie božie
  • kázání kárající hříchy proti jednotlivým přikázáním, trojí lid
 • Bajka o lišce a džbánu

Kronikářství

 • historiografická tvorba dosáhla největšího rozkvětu za Karla IV. -> Vita Caroli - vlastní latinský životopis -> iniciátorem psaní dalších kronik

Literární období husitské a předchůdci Jana Husa

 • papežské schizma -> rozkol církevní jednoty
 • husité (=kališníci, utrakvisté)

Husovi předchůdci

 • kazatelé, kteří svými traktáty a husitskými kázáními zasahovali do politického života
Konrád Waldhauser
 • povolán do Prahy Karlem IV.
 • německý kazatel
 • věřil v nápravu shora
 • kritikou popudil mnišské řády
 • burcoval posluchače z apatie
Jan Milíč z Kroměříže
 • kázal česky -> obracel se i na chudinu
 • měl mnoho stoupenců
 • uměl přesvědčit
Tomáš Štítný ze Štítného
 • snažil se zpřístupnit náboženství, zpopularizuje ho
 • Knížky šestery o obecných věcech křesťanských
  • mluví o pokušení, výře, odpuštění, vztahy mezi manželi, hospodářem a čeledí
  • Řeči besední
  • Řeči sváteční a nedělní

Husitská a protihusitská literatura

 • zlidovění literatury
 • kritická
 • dominovaly písně a kázání, řečnická a polemická literatura, traktáty
Jan Hus
 • kněz, kazatel, spisovatel, rektor, děkan
 • hl. iniciátor snah o radikální proměnu tehdejší společnosti (ale ne revolucionář!)
 • narozen v Husinci u Prachatic, vystudoval pražskou univerzitu kde začal přednášet
 • kázal v Betlémské kapli na Starém Městě
 • ovlivněn teologem Johnem Johnem Wycliffem
 • církev prohnilá korupcí, deptal ji, zakázali mu kázat, některá díla Wycliffa spálena
 • za podpory lidu i krále kázal dál
  • vydán interdikt = zákaz všech církevních obřadů (bohoslužby, svatby, pohřby..) spor církev x stát
 • kupování odpůstků - král měl z toho provizi, zanevřel na Husa, který je zesměšňoval
 • uveden do klatby, nucen odejít na Kozí hrádek a pak na hrad Krakovec
 • 1414 - koncil v Kostnici - řešení církevních problémů (trojpapežství atd.), také případ Hus
  • zpočátku byl ve městě v bezpečí, poté uvězněn, nebyla mu dána šance diskutovat, téměř rok psychicky a fyzicky trýzněn, ale své učení neodvolal - zradil by sám sebe i své stoupence
 • 6.7.1415 - upálen na hranici jako kacíř, ostatky vysypány do Rýna, aby nemohly být nikým uctívány
 • o rok později upálen i jeho žák Jeroným Pražský, který přijel Husa hájit
 • psal zprvu latinsky, poté česky
 • O Církvi (De ecclesia)
  • Hlavou církve je Kristus, ne papež“
  • vyjadřuje se velmi kacířsky, výzva k neposlušnosti
 • O 6 bludiech
  • latinský traktát - 6 tezí, jimiž se rozešel s církví
 • Knížky o svatokupectví
  • nejbojovnější spis
  • proti odpůstkům
 • Dcerka
  • rady ženám a dívkám, jak správně žít
  • každá kapitola začíná „Slyš dcerko a přikloň ucho své“
 • Postila
  • Husova kázání za dobu jeho působení
  • výklad evangelií
 • Husovy listy
  • z vězení píše dopisy přátelům, univerzitě, národu
  • patetické, citově hluboké
  • nový druh literatury
  • rady lidem, úvahy

Výklad viery desatera a páteře - základní modlitby

 • odstranil spřežky (cz = č), nahradil nábodeníčky (diakritická znaménka - měkké a dlouhé hlásky) -> postupně v háček a čárku

Pojmy

 • dogma - článek víry, ve který je povinnost věřit
 • liturgický - vztahující se k bohoslužbě
 • pogrom - násilná akce proti židovskému obyvatelstvu
 • traktát - středověké učené pojednání původně náboženského, později filosofického či jiného obsahu

Jistebnický kancionál

 • legendární soubor duchovních písní
 • některé napsal Jan Hus, liturgické, bojovné a duchovní písně
 • husitský chorál - Kdož jsú boží bojovníci - vojenské + náboženské
 • husitská píseň - Povstaň, povstaň veliké město Pražské

Pokračovatelé Husa:

Vavřinec z Březové
 • historik husitské revolty
 • Husitská kronika

Husitská poezie - Budyšínský rukopis - neprávem přisuzován Vavřinci z Březové, sborník veršovaných skladeb proti Zikmundovi Lucemburskému

 • Hádání prahy s Kutnou horou - Pražští husité vs. Kutnohorští katolíci
 • Žaloba Koruny české - proti Zikmundovi a církevnímu koncilu
 • Porok Koruny české - proti korunovaci Zikmunda
Petr Chelčický
 • jihočeský sedlák
 • v traktátech reagoval na aktuální problémy doby, v jednotě bratrské
 • pacifista - odmítal násilí k uskutečnění ideálů - ovlivnil Tolstého, Ghándí
 • Sieť viery pravé
  • alegorie, kritika církve a společnosti.
  • Podobenství o síti (církvi svaté) a velrybami (Papež,císař,fa­ráři...), které kvůli majetku trhají síť. Popírá násilí a myšlenku trojího lidu (výmysl člověka).
 • O boji duchovním - odsuzuje ty, co zabíjí včetně husitů, mluví o duchovním boji
 • O církvi svaté, O trojiem lidu - popírá rozdělení lidu, není to přirozené

Řehoř krejčí

 • na základě jeho myšlenek vzniká jednota bratrská

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Autor je profesně spisovatelem odborné literatury.
Předchozí článek
Vznik staroslověnské literatury
Všechny články v sekci
Maturitní otázky z českého jazyka a literatury
Miniatura
Následující článek
Renesance
Aktivity (4)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!