Lekce 17 - Česká poezie 2. poloviny 20. století ve světovém kontextu

Česká poezie po roce 1945

 • oslavná poezie
 • uvolnění, žádná cenzura
 • reakce na osvobození
 • patetická, vzdává hold osvoboditelům
 • euforie z konce války

Vladimír Holan

 • Dík sovětskému svazu
 • Rudoarmějci
 • (více v minulých otázkách)

Vítězslav Nezval

 • poema Stalin
 • Historický obraz

Jaroslav Seifert

 • Přilba hlíny

František Halas

 • Barikáda

rok 1948

 • komunisté se ujali vlády
 • cenzura
 • metoda socialistického realismu
 • schematická, zjednodušená
 • kolektivizace
 • projevy individualismu - nebyly v pořádku
 • politické čistky - kritici byli pronásledováni + další katolíci, ruralisté
 • zákon o táborech nucených prací
 • kádrové posudky
 • selekce
 • i autoři odborné literatury
 • svaz spisovatelů

Procesy a popravy v 50. letech

 • Václav Renč, Záviš Kalandra

Cenzura - Lidové noviny, katolické časopisy, světová literatura, z knihoven vyřazovány knihy

 • emigrace autorů
 • hledali nepřátele ve vlastních řadách
 • sebevraždy - Konstantin Biebl
 • jediná metoda - socialistický realismus
 • vzniká budovatelská próza, frézistická poezie

Česká literatura za německé okupace

 • omezenost témat, cenzura, útlak židů
 • autoři vydávají do šuplíku (mohli nechat vydat až po osvobození) nebo psali pod pseudonymy
 • autoři mají touhu popsat situaci, vypsat se z pocitů
 • vlastenecká tématika
 • literatura fungovala proti útlaku
 • ostatky K.H.Máchy převezeny z Litoměřic na Vyšehradský Slavín (r. 1938) -> národní demonstrace
 • funguje řada lit. skupin
 • poezie
  • vlastenectví - láska k vlasti, rodnému kraji
  • slavná minulost národa
  • slavné osobnosti
  • kladen důraz na psaní česky

Jiří Orten

 • (1919-1941, vl. jm. Ohrenstein)
 • autor židovské národnosti
 • publikoval pod pseudonymy (Jiří Orten, Karel Jílek, Jiří Jakub)
 • mladý básník s vypjatým osudem (podobný jako Wolker)
 • v počátku období jeho poezie harmonická, křehká, naivní, láska k životu - Čítanka Jaro
 • v pozdější poezii pocity naprosto odlišné, absurdita života, najednou strach, opovrhování, existencionalis­tické prvky
 • Cesta k Mrazu, Ohnice - pocitová poezie bez metafor, beznaděj, ohrožení, skepse, absurdita, strach, zklamání

Jarní almanach básnický (1940)

 • Jiří Orten, Kamil Bednář, Ivan Blatný, Josef Kainar
Skupina Ohnice
 • vedena Kamilem Bednářem (podobný styl jako František Halas)
 • pojmenovali se podle Ortenovy sbírky -> podobné pocity
 • zaměřeni meditativně
 • Teorie nahého člověka
 • chtěli poezii bez jakékoli ideologie
 • odklon od materialismu
 • lidské nitro - pocity smutku, obav
Skupina 42 (1942-1948)
 • literáti i umělci (Ivan Blatný, J. Kainar, J. Kolář, Jiřina Hanková)
 • Jindřich Chalupecký - teoretik, ne básník
 • opozicí Ohnice
 • zaměřeni na město (podobně jako poetismus - Nezval)
 • Civilismus - syrová realita zejména městské periferie, obyčejný život bez příkras
 • Depoetizace - drsná realita, zobrazují běžné, až banální věci, více epická, prozaická
 • odpornost a deziluze
 • jazyk: slang, hovorový jazyk, drsnější výrazy, expresivní výrazy

Komunisté se ujímají moci....

Jiří Kolář
 • cenzurován, knihy rozmetány, odešel do Francie
 • výtvarník, metoda koláže (i v poezii)
 • syrovost vyjádření, nepoetické, návrat k civilismus, evidentní poezie
 • chvíli členem KSČ, ale pak odešel -> perzekuován, vězněn
 • vyslán na studijní pobyt, už mu nedovolili návrat
 • pak žil ve Francii
 • podepsal Chartu 77
 • oficiální lež, manipulace lidmi
 • Křestný list
 • Ódy na variace - popis města z různých pohledů, expresivní, drsná realita velkoměsta, verše nepoetické, báseň Ráno
 • proláž - smíchání dvou útvarů (povídka a báseň)
 • Prométheova Játra
  • kvůli ní vězněn
  • kritika režimu, inspirace futurismem
  • zobrazení nejhoršího stalinismu
  • velký experiment s formou
  • metoda koláže: Tisk, dopisy, hovory z ulice
  • experimentuje s grafickou podobou (futurismus)
 • Vršovický Ezop
  • experiment, narušuje větnou stavbu
  • básně nepoetické (jakoby se vrací k civilismu)
  • báseň Poslední dnové - Líčí dokumentaristickou formou událost v Lidicích, fakta, depoetizovaný verš, informace podává stroze, surovým jazykem, bez jakéhokoli citového zabarvení
Josef Kainar
 • ironie, sarkasmus, hovorový jazyk
 • báseň: Jaký to s ním bylo
 • sbírky:
  • Člověka hořce mám rád
  • Moje blues - 60. léta
  • zobrazuje tragikomičnost života, ironie, skeptický pohled, epický moment
  • hudebně vzdělaný - jazyková hudba
 • Příběhy a menší básně
 • Nové mýty
 • v básních popisuje všednost a obyčejnost dní ve městě, epické, volný verš, hovorový jazyk
 • např. báseň: Stříhali dohola malého chlapečka
  • proměna malého chlapce v dospělého, sedí na železné točivé židli - nemůže jinak, než se stát dospělým a vlastně dospívá a mění se celý život (koloběh)
  • hrubé popisy - "muž se zasmál a v kadeřnictví ponořeném do ticha to zaznělo extrémně hlasitě, jako kus masa když pleskne o zem"
  • téma: z obyčejného života, scéna v kadeřnictví
  • znaky: epická poezie
  • depoetizace: nepopisuje krásu, ošklivé prostředí kolem
  • jazyk: syrový, nelibozvučný
  • pocity: odpornost, deziluze
Ivan Blatný
 • Melancholické procházky
 • Pomocná Škola Bixley
  • metoda asociací, experiment

Autoři časopisu všedního dne

 • zaměřeni na každodennost
 • nepatetičnost, prostota
 • racionální
 • Květňáci
 • kolem časopisu Květen
 • 2. pol. 50. let
Karel Šiktanc
 • nejprve zasažen komunistickou ideologií - psal agitační poezii (poemy o vítězném únoru)
 • poté ale začal psát existencionalis­tickou - vydáváno v samizdatu
 • Artéská studna
 • poema: Heinovské noci
  • lidická tragédie z roku 1942
  • vypáleny, msta za atentát na Heinricha
  • bydlel v sousedství Lidic
  • Lidické události vyprávěny formou rýmovaných veršů, využívá jména zemřelých, oslovuje je, rozkazy vojáků, v obyčejném dni najednou hrůzné události naruší vesnickou idylu, rýmy vyvolávají smutné, soucitné pocity, existencionalismus, krátké verše udeří na správném místě
 • Zaříkávání živých
Miroslav Holub
 • lékař, imunolog
 • sbírka: Denní služba - V mikroskopu, Patologie - hledá jiné cesty
 • strohý
 • snaží se dobrat poznání vědy, světové vědy, techniky
 • hledání jiné cesty jak psát
Jiří Šotola
 • zaměření na každodennost, nepatetičnost, prostota, racionalita
 • literát i herec, psal scénáře
 • měl zákaz publikace - odvolal své politické postoje
 • historické romány:
  • Tovaryšstvo Ježíšovo - Jezuitský řád
  • Kuře na rožni
 • poezie:
  • Svět náš vezdejší
  • Venuše

Host do domu

 • brněnští autoři mladé generace
 • umlčovaní autoři
 • Milan Uhde, Jan Skácel
 • přispívali tam ale i Kainar či Kundera
 • Oldřich Mikulášek
  • meditativní, halasovská poezie, pesimismus x krása, zápas protikladů, úvahová, existencionalismus
  • prošel různými etapami tvorby, psal i v duchu poetismu
 • Ortely a milosti, Šokovaná růže
  • vychází těsně po invazi - nesouhlas, vzdor
Jan Skácel
 • šéfredaktorem
 • autor meditativní poezie, básně mají pointu a východisko
 • Smuténka
  • pocity, smutek, ticho, neokázalé, nepatetické verše, jemné
  • uznává dobré lidské vlastnosti - skromnost
  • váží si všedních věcí a hodnot
 • Metličky - víra v hodnoty (pokora, skromnost, mravnost, opravdovost)

Beat generation

 • (=beatníci) - z nich se později vyvinuli Hippies
 • generace pocitů 60. let (např. Bukowski - drogy, alkohol, prostitutky), můžeme sem řadit i Kainara
Václav Hrabě
 • ovlivněn touto americkou ideologií
 • inspirován pocity rebelie, vyděděnosti, vliv jazzové hudby
 • chce být sám za sebe, žít po svém, odpor k manipulaci, konzumnímu způsobu života, pokrytectví
 • rozervanec, prokletý básník, stál mimo směry
 • Blues pro bláznivou holku
  • sbírka
  • vydáno po smrti
  • odpor k manipulaci
  • erotická tématika
 • báseň Láska je jako večernice - touha po opravdové lásce, hledá život bez falší, svobodu
Frézismus
 • socialistický realismus, ve 40. a 50. letech
 • báseň Krmička vepřů - budování světlých zítřků
 • „pracují do literatury“, mizivá umělecká úroveň
 • agitační funkce, oslava dělnické práce

Osobnosti české poezie

(bez explicitního rozlišení poezie oficiální, exilové nebo samizdatové)

Jaroslav Seifert
 • básník vytvářel 60 let poezii nejvyšších uměleckých hodnot
 • roku 1984 získal Nobelovu cenu za literaturu
 • generace wolkrovsko-nezvalovská

období a typy tvorby:

 1. Období proletářské literatury a poetismu (20 léta)
  • Město v slzách - tendenčnost, sociální problémy, revolta
  • Na vlnách TSF - poetická hravost na základě volných asociací
 2. Období čisté lyriky (30. - 60.léta)
  • čistá melodická lyrika
  • milostná poezie, láska k domovu, vztah k Praze
  • Ruce Venušiny, Jaro sbohem
   • sbírky s motivy melancholie a občasné resignace, milostná okouzlení, opěvování české krajiny (subjektivní, melancholický)
  • Vějíř Boženy Němcové
  • Kamenný most
   • vzpomínky na mládí se zastaveními na památných místech, hlavní města, osudové momenty naší historie
  • Přilba hlíny - básníkova reakce na osvobození (konec války)
  • 50. léta
  • Píseň o Viktorce - teskně laděná sbírka, podobenství osudu Boženy Němcové a Viktorky. Tragický osud, tragická láska, sbírka je oslavou láskyplného citu, jako nejvyšší hodnoty života, avšak tragický podtext zavdal socialistům příčinu k zostuzování autora (Ivan Skála - cizí hlas: kritizuje Seiferta)
  • Maminka - jedna z nejslavnějších sbírek, subjektivní, melancholická. Vzpomínky na dobrotivou maminku, lehoučký smutek (maminka už není - s ní se měl dobře, hezky se o něj starala, oceňovala ho)
 3. Období reflexivní poezie (od 60. let)
  • vzdal se metaforičnosti rýmu i melodičnosti ve prospěch střízlivosti
  • civilní verš bez složitějších básnických obrazů
  • Halleyova kometa
  • Odlévání zvonů
  • Morový sloup - jedna ze zakázaných sbírek, kolovala v exilu a samizdatu, hořké reakce na situaci po okupaci
  • Deštník z Piccadilly
  • Býti básníkem
   • sbírky zasaženy cenzurou
   • do kontrastu uváděny reminiscence na mládí, na dobu, kdy byl šťasten a na současnost, kdy jej nečeká téměř nic
  • mírně sebeironický druh veršů
  • Koncert na ostrově
 • V letech 1969 - 1970 byl Seifert předsedou Svazu českých spisovatelů. Organizace během normalizace rozpuštěna a tak se stal zakázaným spisovatelem.
František Hrubín
 • metoda filmového střihu, koláže
 • 30. léta - milostná lyrika:
  • Krásná po chudobě - svět je chaos, hledá jistoty - rodná zem, láska
 • 40. léta
 • Hirošima
  • sugestivní reakce na výbuch atomové pumy
  • lyrickoepická báseň, volný verš
  • paralela - všední den v Praze x den v Hirošimě
  • pocity úzkosti a ohrožení -> odsouzeno socialisty
 • Proměna
  • skladba varující před smrtelným ohrožením planety
  • přecenění důvěry v technické dovednosti vede ke katastrofě
 • Romance pro křídlovku
  • slavná poema
  • spíše jako balada, metoda koláže - kombinace metaforického a hovorového jazyka
  • 2 podoby lásky: jedna osudová, jedna spíše fyzická
  • 2 podoby života: mladý - věří v život, starý - reminiscence, život těžký
  • autor poezie pro děti, v této oblasti velmi významný - Říkejte si se mnou, Špalíček
  • byl nepohodlný režimu

Underground

 • podzemní kultura
 • nejvíce se rozvíjí v 70 letech
 • účelem bylo vyjádřit protest vůči oficiální kultuře, dekadence
 • skupina Plastic People of the Universe - nihilistické, vulgární, kritické
  • kritizování a shazováni režimem, zhudebňovali i známé autory
  • významé osobnosti: Jirous, Hlavsa, dodnes sporadicky fungují
  • v procesech byli někteří členové uvězněni
 • Ivan Martin „Magor“ Jirous
  • několikrát seděl, dohromady asi 8 let
  • poprvé vězněn za to, že snědl prostředek rudého práva se slovy, že tak sežere všechny bolševiky
  • otevřený, nebál se říci, co si myslí, možná ani své činy nedomýšlel
  • úroveň je velmi kolísavá, vulgární, hudba někdy až minimalistická
  • Magorovy labutí písně: vznikly ve vězení, musel ji je zapamatovat a až potom je vydat samizdatově, vztah k bohu v kontrastu s jeho rebélií
  • undergroundový časopis Vokno a Revolver revue
Egon Bondy (Zbiněk Fišer)
 • počátek undergroundu
 • vzdělaný člověk, metoda totální realismus (absurdita, vysmívá se metodě socialistického realismu, tak jí přežene, že je absurdní)
 • trapná poezie - další úroveň jeho absurdity
 • Invalidní sourozenci - alegorie na dobovou společnost,
 • všednost, nepoetičnost, dobová hesla

skupina DG307 - diagnóza přechodné psychické poruchy (na tu se často vymlouvali lidé na vojně, aby dostali modrou knížku)

 • perzekuovaní režimem
 • Pavel Zajíček byl frontman, zavřen a rok vězněn
Jáchym Topol
 • pocházel z literárně zaměřené rodiny
 • problémy vystudovat kvůli režimu, kterému byl nepohodlný
 • Miluju tě k zbláznění - sbírka poezie, prvky totálního realismu, beznaděj, skepse, zklamání
Jiří Hásek (Krchovský)
 • představitel undergroundové a dekadentní poezie
 • připomíná buřiče, ironie, cynismus, rád parafrázuje autory, hra se slovy, zhnusení, nápadité
 • jazyk hovorový, nespisovný, místy vulgární
 • od poezie se pomalu přesunul k próze (Anděl, Sestra)
Písničkáři
 • protestní písně (protestsongy)
 • měly přímý kontakt s posluchači, ironičtí, proti režimu, odpor, absurdita
 • Karel Kryl
  • žil v Mnichově, pracoval ve Svobodné Evropě, vrátil se po revoluci
  • Veličenstvo kat, Bratříčku, zavírej vrátka
 • Jaroslav Hutka
  • kritik minulého, ale i současného režimu
 • Jaromír Nohavica

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Autor je profesně spisovatelem odborné literatury.
Předchozí článek
Česká meziválečná próza
Všechny články v sekci
Maturitní otázky z českého jazyka a literatury
Miniatura
Následující článek
Stylistika - Funkční styly
Aktivity (3)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!