Lekce 7 - Literatura doby barokní, klasicismu a osvícenství

Baroko

 • název z "nepravidelná perla"
 • 16. – 17. století
 • mor, třicetiletá válka, hlad, období náboženských válek –> utrpení -> nedůvěra v rozum, návrat k duchovnímu, církev ztratila moc a snažila se jí obnovit, šířili vzdělání – jezuitský řád – tovaryšstvo ježíšovo, založil ho voják, řeholní řád, řada představitelů byli členy, Svátá Inkvizice, nadsázka, alegorie, kontrast, utrpení, bohaté metafory, symbolika.
 • vychovat, když jsou ještě mladí, mravně poučovat
 • učit ve skupině
 • obojí pohlaví, majetek, prostě všichni, i hendikepovaní – myšlenka, která ještě dnes není úplně vyřešena

Evropské baroko

Španělsko
Pedro Calderón de la Barca
 • přes 200 her
 • kontrasty a nadsázka
 • Život je sen - Nalezen uvězněn kvůli proroctví krutosti, uspí ho a odnesou do paláce, kde pak zjistí, že je princ, má uvěřit, že se vězení zdálo, ale zabije několik lidí a málem i svého otce, jde zpátky do vězení, kde uvěří, že se mu incident v paláci zdál a králi odpustí.
Itálie
Torquator Tasso
 • měl duševní chorobu, obviňoval se z kacířství, sám se udal inkvizici, byl ujištěn, že je v souladu s dogmatem
 • Osvobozený Jeruzalém - motiv křižáckých výprav, obracení na křesťanskou víru
Anglie
John Milton
 • Ztracený ráj - duchovní epos, putování duše za spásou, vzpoura andělů (oslava anglické revoluce s biblickým námětem – vyhnání Adama a Evy z ráje – našeptal jim to Satan – vyhnaný anděl)
 • Znovu nabytý ráj - už ne tak úspěšné pokračování
Německo
Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen
 • Dobrodružný Simplicius Simplicisimus
  • malý naivní chlapec unesený z domova vojáky (doba 30-ti leté války)
  • nakonec se stává poustevníkem

České baroko

Jan Amos Komenský
 • učenec evropského formátu
 • poslední biskup Jednoty Bratrské, „učitel národů“, položil základy novodobé pedagogiky
 • 1621 – musel uprchnout do exilu a umírají jeho nejbližší (po bílé hoře), pobýval v polském Lešně, Anglii, zrušil spřežky, strádal, že se nemůže vrátit do Čech, měl bohatou korespondenci, ovlivňoval ze zahraničí, je pohřbený v Nizozemí
 • snaha všenápravy s využitím víry a znalostí
 • Brána jazyků otevřená
  • důležitost učení se jazyků
  • 1. Moderní učebnice latiny
 • Orbis Pictus (původně učebnice latiny, první dětská ilustrovaná encyklopedie
 • Informatorium školy mateřské
 • Velká didaktika
  • umění umělého (od slova umět) učení
  • zásady blíže vědět (chlapci i dívky, předškolní výchova...)
 • Spisy vševědné a všenápravné, Schola Ludus (Škola hrou)
 • Všeobecná porada o nápravě věcí lidských - 3 svazky, jeden z nich - Pansofia – vševěda, všenáprava, filosofické dílo, nedokončené, ale obrovské
 • Labyrint světa a ráj srdce - Poutník (Komenský) putuje městem, symbolizujícím svět, provázen všezvědem všudybylem, mámením, zkreslují mu pohled na svět a nasadí mu uzdu a brýle, ty mu nasadí špatně, takže vidí kontrast skutečnosti a idyly. Vidí marnost, faleš, neřest, bídu, nakonec nachází ráj ve svém srdci (malé světničce), kde je Bůh.
 • útěšné spisy – snažil se utěšit sám sebe kvůli vyhnanství - Truchlivý
 • Puristé - Brus jazyka českého
  • obrana češtiny
  • spis
  • chtěli zachoval a kultivovat jazyk
  • proti přejímání cizích slov
Václav Jan Rosa
 • purista
 • Čechořečnost - pravidla českého básnictví
 • tvorba lidová a pololidová
 • Hloupý Honza, Loutková hra
Adam Václav Michna z Otradovic
 • skládal písně církevní, Chtíc aby spal
 • jižní Čechy
 • varhaník- písně, texty
 • obrazy z přírody, venkovský život
 • milostná lyrika
 • Česká mariánská muzika, Loutna česká
Bedřich Bridel
 • ošetřoval nemocné morem, nakazil se od nich
 • Co Bůh? Člověk?
  • kontrast, reflexivní lyrika
  • Boží velikost, nicota člověka, dokonalost božská, lidská nedokonalost, pozemský život utrpení
  • jezuita
  • vrcholná skladba baroka (Máj své doby)
Bohuslav Balbín
 • jezuita, kněz
 • velmi se zajímal o české dějiny a chtěl sepsat nějaké shrnutí dějin
 • učitel
 • nebyl moc dobrý řečník
 • musel svojí učitelskou kariéru ukončit
 • měl pedofilní sklony
 • Rozmanitosti z historie Království českého
 • Obrana jazyka slovanského zvláště českého
  • obrana češtiny před cizími vlivy, chce aby čeština byla národním jazykem
 • Svaté Čechy - zprávy o českých světcích
Tvorba lidová a pololidová
 • kromě oficiální tvorby
 • lidová balada (Osiřelo dítě)
  • smutná, převraty, přímá řeč, skoky v ději, tragický konec, lyrickoepicko-dramatický žánr, stručné, hrdina se dostává do konfliktu
 • Kramářská balada - zpívala se, mnohomluvná, dlouhá, naturalistická, mravní poučení, 8 odstavců, senzační téma, rozsáhlý název

Klasicismus o osvícenství

 • classicus (vzorový, vynikající)
 • reakcí na baroko, vyznává rozum, pravidla a řád. Krásu spatřuje v pravdě a zobrazování podle přírody, podřízenost soukromých  cílů  veřejným
 • Evropa - Francie - Ludvík 14.
  • hlavní autorita je panovník
 • 17 - 18. stol
  • důraz na kázeň a povinnost
  • zásada 3 jednot (místo, čas 24 hodin, děj)
  • čerpá z antiky
žánry
vysoká (urozené zájmy) - tragédie, óda, epos, morální otázky
nízká literatura (prostí lidé o prostém životě) - bajka, komedie, fraška
 • víra v lidský rozum místo Boha
 • empír - vrcholné období klasicismu, vláda Napoleona, inspirace antikou

Vysoká literatura

Pierre Corneille
 • Cid (Don Rodrigo)
  • Kvůli pomstě zabije otce Xymény. Ta váhá, zda má jako morální povinnost zabít Rodriga, kterého však miluje. Racionální uvažování, žádá jeho smrt, nakonec jim panovník dovolí, aby se vzali, protože Rodrigo svůj trest odčinil statečným bojem v jeho službách. Píše o tom, jak by se hrdinové měli chovat.
  • Jedná rozumem a nakonec to dopadne dobře (vzdá se citu pro povinnost).
Jean Racine [čti Rasín]
 • Faidra
  • Faidra, manželka Thesea, svádí nevlastního syna, který ji však odmítá. Uražená poštve svého manžela na něj. Poté má výčitky svědomí, vše řekne manželovi a otráví se. (Podléhá citům a končí špatně) - píše o tom, jak se hrdinové chovají.
  • jedná podle emocí a skončí tragicky
  • téma z mytologie

Nízká literatura

 • komedie
Moliére
 • pseudonym, aby neurážel svou rodinu, protože umělec bylo ponižující povolání
 • začínal s kočovnými herci, vypracoval se až na královský dvůr (Ludvík XIV.), nízké žánry, zemřel při představení hry Zdravý nemocný, kterou odehrál až do konce i přes přívaly krvavého kašle.
 • zesměšňoval šlechtu, její povýšení, manželství, církev
 • inspirace v komedie dell' arte
 • Lakomec
  • inspiroval se Plautovou Komedií o hrnci
  • Harpagon, literární typ, lakomec, sobec, zajímá se jen o svůj majetek, chce se zbavit dětí bez věna, sám chce mladou Marianu
  • satirická komedie
  • sluha Čipera - hybatel děje, chytrý, ukradne mu truhlu s penězi, Arpagon se vzdává Mariany.
 • Tartuffe neboli podvodník
  • Tartuffe - Prospěchář, těží z toho, že je oblíbený, falešný, manipulátor
  • Orgon - Miluje více Tartuffa, než vlastní ženu. „Chudák Tartuff“
  • Tartuff zneužívá svého pána, má si vzít jeho dceru, ale svádí mu manželku, má na něj kompromitující materiály, Orgon je zcela v jeho moci, jednou schovají Orgona za závěs a on prohlédne Tartuffovu přetvářku.
Carlo Goldoni
 • Komedie dell arte - 16. stol., improvizovaná italská lidová komedie, daná jen kostrou příběhu - reagovali na publikum, pevně dané postavy - vložil do ni nové prvky: dialog a řád (odstranil improvizaci).
 • více než 200 komedií
 • Poprask na laguně, Sluha dvou pánů - Loď dvou sourozenců se potopí, oba dva si myslí, že je ten druhý mrtvý, oba dva si najmou jednoho sluhu (v nár. divadle Donutil) - slouží dvěma pánům, nelehký úkol. Sourozenci se nakonec najdou, bratr se ožení.
Jean de la Fontaine
 • básník, prozaik, řadu bajek převzal od Ezopa, používá kritiku, zesměšnění - často dvorskou společnost, charakteristika bajky: epika, kritika, mravní ponaučení, alegorie, zvířata zastupují lidské vlastnosti, kratší
 • Bajky - vysvětlit žánr, zákodována politická kritika

Osvícenství

 • filosofický směr, myšlenkové hnutí
 • určitá fáze klasicismu
 • zaměřeno proti absolutistickému systému
 • kult rozumu, racionalismu
 • důraz na pravdivé poznání světa - příčina zla je nevědomost.
 • Svoboda a rovnoprávnost, důraz na přirozený rozum
 • Anglie, Francie - osvícenský absolutismus

Charles Louis de Secondat Montesquieu

 • filosof, právní otázky
 • Perské listy, Duch zákonů

Voltaire (pseudonym)

 • proti fanatismu, bezpráví, církvi, absolutistické monarchii
 • jízlivé, nekompromisní, plné kritiky, často ve vězení, dokonce ho církev odmítla pohřbít
 • Candide neboli Optimismus
  • Kritizuje církev, protože zabijí lidi jako oběti k zastavení zemětřesení.
  • Hl. postava Candide je naivní mladý muž, který žil šťastný na sídle a nyní poznává krutou realitu. Putuje po světě s filosofem.
  • Ironické, satirické, vysmívá se nedostatkům společnosti, která nezasahuje a toto toleruje.

Denis Diderot

 • organizátor, hlavní redaktor a duchovní otec encyklopedia, spolu s d’Alambert
 • Encyklopedie - 17 svazků textu a 11 svazků ilustrací, vědy, techniky a řemesla, čtenáři vyzíváni k přemýšlení, problém s církví, poté dokonce tajný tisk
 • Jeptiška - Zuzana píše dopisy o pomoc markýzovi (román v dopisech). Mladá dívka zažívá utrpení v klášteře, kam se dostala kvůli rodičům z majetkových důvodů. Snaží se opustit klášter, což se jí nakonec podaří. Kritika církve, řádů a přirozenosti. pozn.: Lesbická představená. Inspirován dopisy přátel, kteří se vydávali za dívku, co nechce do kláštera, v jejich verzi ji nechají zemřít, aby ji nešel zachránit.
 • Jakub fatalista a jeho Pán - rámcová kompozice, úvahy o osudovosti a svobodném rozhodnutí, dialogy s čtenáři. Úmyslné narušování dějové linie, živý jazyk.

Daniel Defoe

 • Robinson Crusoe - 28 let na ostrově - osudy trosečníka - přežije díky vědě a schopnostem, ne díky Bohu, oslava rozumu, Ich forma -> robinsonády - inspirované tímto příběhem, dobrodružné prvky, víra v lidské schopnosti.

Jonathan Swift

 • Gulliverovy cesty - utopický román (žánr, líčící dokonalé spol. poměry ve smyšlené zemi), imaginární cestopis (fiktivní země, lidé)
  • satira - kritika společnosti, lidských vlastností, nerozumní lidé
  • alegorie
  • fiktivní, ale snaží se působit důvěryhodně (fotka Gullivera, mapy)

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Autor je profesně spisovatelem odborné literatury.
Předchozí článek
Renesance
Všechny články v sekci
Maturitní otázky z českého jazyka a literatury
Miniatura
Následující článek
Národní obrození
Aktivity (4)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!