Lekce 6 - Renesance

Renesance v Evropě

 • 14.-16.stol.
 • epocha ve vývoji společenského, politického a kulturního života v Evropě
 • zrod renesanční kultura na konci 13.stol v Itálii ve Florencii
 • ostré postavení proti středověku obecně, proti svázanosti, ideologiím a církevním dogmatům
 • vzkvétající obchod, astronomické objevy, objev knihtisku, reformace církve (Martin Luther)
 • Inspirace antikou

Humanismus

 • = soustava názorů, životní program, z latinského humanus = lidský.
 • Zájem odvrácen od Boha k člověku, individualitě, právo na svobodné myšlení a jednání
 • rovnost všech lidí před bohem
 • praktické jednání člověka = racionalismus

Itálie

Dante Alighieri
 • Florenťan
 • stoupenec protipapežských sil
 • 20 let ve vyhnanství mimo rodné město (odsouzen k smrti)
 • obdiv k antice, víra v lidské schopnosti
 • Božská komedie
  • duchovní epos
  • rozsáhlá básnická skladba
  • vznik ve vyhnanství, prožitek lásky a stesk po Beatrici, jež poznal v dětství a jež jako mladá dívka zemřela.
  • Děj začíná v temném hvozdě= alegorie světa, básník bloudí ohrožován 3mi(důležitá role číslo 3) šelmami (smyslnost, pýcha, lakota). Beatrice mu posílá průvodce Vergília, projde peklem, pak očistcem (tam pohan Vergílius nesmí), pak do ráje, kam už Vergílius nesmí, tam je Beatrice a božské autority.
  • Alegorií poutě duše člověka i celého lidstva ke spáse a Bohu. Zašifrovanou formou se vyjadřuje k dobovým společenským problémům, původně jen komedie(= vše, co končí spásou), později Boccacio vymyslel přídomek božská.
  • Dualismus těla a duše, Beatrice se metamorfuje do téměř zbožštělé podoby, ideál lidské a božské dokonalosti
  • motiv putování měl vliv i na další autory (Komenský, Milton, Kollár).
  • Přelom středověku a renesance
  • 3 části: Peklo, očistec, ráj, každá 33 zpěvů, 3 průvodci, 9 kruhů pekel.
   • inspiroval se Kollár ve Slávy dcery.
 • O Monarchii = politický traktát
Francesco Petrarca
 • básník, romantik, prozaik, myslitel
 • Florenťan s podobným osudem, jako Dante
 • setkal se s Karlem IV.
 • Zpěvník = Sonety Lauře
  • stěžejní básnické dílo italské renesance
  • 2 celky, za Lauřina života a po její smrti
  • psáno formou sonetu
  • milostná tématika, nenaplněná láska, hluboký cit, dojmy, upřímnost, nespoutanost, rozpor mezi láskou a morálkou, smutek nad její smrti.

sonet = znělka= žánr lyrické poezie, 14 veršů (4,4,3,3), 4 sloky

Giovanni Boccaccio
 • novelista a epik, ovlivněn humanismem
 • Dekameron
  • cyklus 100 novel
  • 10 lidí si ve venkovském sídle, kam utekli před morem, vypráví v 10ti dnech vypráví rozmarné příběhy.
  • Podávají výstižně obraz soudobých italských mravů, prosyceno erotikou, trnem v oku církvi, vydala svůj Dekameron, Boccaccio svůj nakonec odvolal.
  • Renezanční - světská tématika, vztahy měšťan x sluha, nevěrná manželka, střední vrstvy

Novela = krátký prozaický útvar s obratem v závěru, reálné ztvárnění skutečnosti, základ novodobého románu.

Niccolo Machiavelli
 • italský učenec a politik
 • Vladař
  • jedno z prvních děl Evropské politické literatury
  • traktát o absolutistické monarchii.
  • Jaké vlastnosti by měl vladař mít.
 • Machievallismus = požadavek nezávislosti politiky na etice a náboženství, účel světí prostředky. -
 • Mandragora
  • commedie erudita (vzdělaná komedie - propracovanější, než pozdější commedia dell‘ arte)
  • ostrá společenská satira, popírá církevní učení, víra v nový život, krásu a přirozenost. Hl. postava je mladý, podvodný šlechtit, jedná amorálně -> má právo na co nejpestřejší využití života.
  • Zesměšňuje středověkou pověrčivost (Kaliach chce ženu, přestrojí se za doktora a řekne, že ji dá mandragoru na plodnost, ale zabije 1. hlupáka, kdo ji pomiluje, sama se mu pak nabídne).
Torquanto Tasso
 • zešílel, sám se udal inkvizici
 • Osvobozený Jeruzalém - hrdinský epos - účastníci první křižácké výpravy

Francie

Francois Villon
 • žil bouřlivým bohémským životem, rváč, zloděj pařížského podsvětí
 • zabil kněze, odsouzen k smrti, ale nakonec vyhnán z Francie, měl vlivné přátele
 • považován za vzor prokletých básníků
 • Odkaz (= Malý testament)
  • sbírka básní satirického a ironického obsahu
 • Závěť (= Velký testament)
  • rozmanité písně náboženské, dvorská poezie, bláznivé písně z pařížského podsvětí a hospod. Autor se zamýšlí nad svým pohnutým osudem, vysmívá se společnosti i sobě samému - své skutky omlouvá chudobou a nepřízní osudu.

Villonské (francouzské) balady

 • útvar středověké lyriky
 • 7-12 veršů
 • poslední strofa se jmenuje poslání, všechny strofy končí refrénem. Témata: podsvětí, hospody, nevěstince. Př. Balada o tlusté Margot - realistické zobrazení prostředí, jednoduší styl.
Francois Rabelaise
 • spisovatel, lékař, filosof
 • Gargantua a Pantagruel
  • pětidílný renesanční román
  • inspirován lidovou tvorbou o životě obrů (poslední 2 obři). Příležitost k satiře na všechny oblasti soudobého života, a středověkého církevního myšlení. Proti scholastické výchově založené na nesmyslném memorování výroků autorit, proti vše, co člověka omezuje. Bohatý jazyk, přísloví, obrazná pojmenování.
  • Filosofické úvahy
  • vzbudil velkou odezvu, ale scholastiky přinucen opustit Paříž.
Michel de Montaigne
 • humanistický spisovatel s filosof, ovlivnil generace myslitelů v 17. a 18. stol. (osvícence).
 • díky němu termín esej - uvědomělá subjektivita pojetí, zaobírá se různými problémy, ale nejde do hloubky
 • Eseje
  • 3 dílný soubor volných úvah o životě,výchově, lásce, přátelích.
  • Autorovo osobní hledání odpovědí na podstatné otázky života. Individualista, přirozenost, důraz klade na rozum, vliv antiky.

Španělsko

 • dobytí Granady, objevení Ameriky (Kolumbus = Španěl), připojení Nizozemska a nástup Habsburků
 • španělská kultura se zcela neoprostila od vlivu katolické církve, tvrdá inkviziční moc, jezuitský řád (vyšší poslušnost Papeži) vznikl ve Španělsku
 • 16. - 17. stol. zlatý věk španělské literatury
 • vznikají 2 nové typy románů:
 1. Rytířský
  • prozaické zpracování středověké rytířské epiky
  • preferována dějová složka
  • hrdinské činy se odehrávaly ve fantastickém světě s obry a nestvůrami
  • parodováno v Don Quijotovi
 2. Pikareskní
  • ze španělského pícaro = šibal
  • raná forma dobrodružného románu, hl. postava je šibal= ideál lidské podnikavosti, chytrosti a vynalézavosti
  • satirické zrcadlo prostředí hamižných kněží a šlechticů
  • ovlivnilo vývoj realistického románu
Miguel de Cervantes Saavedra
 • prozaik, dramatik, básník
 • Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
  • renesanční román
  • satira na rytířské romány
  • zchudlý vesnický zeman Don Quijote je vášnivý čtenář rytířských románů. Zhlédne se v rytířském světě plném ideálů a hrdinství (bitva s větrnými mlýny, jež považuje za obry zápas s měchy vína, utkání se stádem ovcí= vojsko). Prozří a umírá, Panza pokračuje.
  • 2. lit. typy:
   • Don Quijote - tragikomický hrdina, vše obětuje svým ideálům, ale uvnitř člověk ušlechtilý a mravný. Dvoří se Dulcinei a jezdí na Rozinantě.
   • Sancho Panza - opak pána, člověk praktický, netouží po hrdinství, ale bezstarostném živobytí, není prospěchář, vlivem svého pána sám mravně vyspívá.
Lope de Vega
 • nejvýznamnější dramatik zlatého věku španělské literatury
 • odmítl dodržování pravidla tří jednot -> specifický dramatický útvar= španělská komedia (mísení komiky s tragikou)
 • hry náboženské, mytologické, historické, rytířské, mravoučné i milostné
 • dynamický děj, dominují v něm intriky
 • citové a morální konflikty, rodinná čest, láska a žárlivost
 • Fuente Ovejuna (Ovčí pramen)
  • vrcholné drama
  • Španělská vesnice Fuente Ovejuna povstane proti tyranovi, jenž znásilňuje děvčata a ponižuje

  sedláky. Vesničané jej zabijí, vrchnost se chce dozvědět pravdu, kdo ho zabil, jenže každý odpovídá Fuente Ovejuna, nemohou vykonat trest. Kolektivní hrdina.

Tirso de Molina
 • přináší postavu Dona Juana - Sevillský svůdce a kamenný host

Anglie

Geofrey Chaucer [čti džefry čousr]
 • anglický básník
 • Canterburské povídky
  • cyklus povídek
  • pestré, humorné, mnohdy ironické příhody, rámcová kompozice.
  • Vypráví si je parta lidí a hostinský má posoudit, která byla nejlepší.
  • Dialogy až hádky (něco jako Dekameron).
Alžbětínské drama
 • vrcholné období anglického divadla od konce 16. stol. do počátku 17.stol za vlády Alžběty I.
William Shakespeare
 • největší anglický dramatik, narodil se a zemřel ve Strattfordu
 • 37 her
 • založil divadlo The Globe
 • v renesančním období psal především veselohry, zpochybňováno autorství, hry vyšly po jeho smrti
 • Komedie:
  • Zkrocení zlé ženy
  • Sen noci svatojánské
  • Kupec benátský
  • Mnoho povyku pro nic
  • Večer tříkrálový
 • ve většině komedií vystupují do popředí ženy, svou energičností, dravostí a optimismem vytvářejí protipól ženám středověké literatury (světicím, pokorným Bohu).
 • Historické hry:
  • Jindřich IV., Richard III.
 • V dalším období z přesvědčení neuskutečnění humanistických ideálů proniká do her pesimismus a zklamání ->
 • Tragédie:
  • Mackbeth
  • Král Lear
  • Othello - Generál ve službách benátské republiky se tajně ožení s Desdemonou, ale uražený pobočník Jago ho podezřívá z pletek s jeho ženou a závidí mu, sňatek tedy pomocí intrik prozradí. Vojenská výprava na Kypr, Othello, Desdemona, Jago a jeho žena Emílie. Jago namlouvá Othelovi, že je mu Desdemona nevěrná. Othello najde šátek u mladíka a šílený žárlivostí uškrtí Desdemonu. Emílie si uvědomí souvislosti, prozradí Jaga, ten utíká a probodne ji. Othello jej zraní a spáchá sebevraždu.
  • Romeo a Julie - Ve Veroně jsou dva znepřátelené rody (Montekové a Kapuletové). Romeo a Julie se poznají na plese, zamilují a tajně oddají. Romeo je pro pomstu smrti přítele vykázán z města, Julie nucenu do sňatku s Parisem. Mnich Vavřinec ji dá nápoj, co navodí dočasnou smrt, Romeo není včas informován, myslí si, že je mrtvá a požije jed. Julie ho po probuzení nalezne mrtvého a probodne se. Končí spřátelením rodů u jejich hrobů, mnich Vavřinec vše vylíčí.
  • Hamlet - Král dánský umírá za podivných okolností a Kralevic Hamlet se dozvídá od ducha, co každý den zjevuje v hradu, že je za jeho smrt odpovědný Hamletův strýc Klaudius, který mu nalil do ucha jed při spánku a stal se tak králem. Hamlet předstírá šílenství, aby zmátl okolí a při návštěvě potulných herců zorganizuje představení podle vraždy, aby v Klaudiovi vyvolal pocit viny. Klaudius je otřesen. Hamlet nehodou schovaný zabije otce Ofélie, kterou miluje. Král se ho chce zbavit, ale pozmění dopis a vrací se do země, Ofélie se žalem pomátla a utopila. Soubor bratra Ofélie Learta s Hamletem, oba zemřou, Hamlet otráven jeho mečem. Před smrtí zabije krále a je svědkem smrti matky, která náhodou vypila otrávený pohár určený pro něj a stihne zabránit sebevraždě Horácia, který může jako jeho nejlepší přítel vše objasnit.
 • Sonety - znělky, oslavou přítele a tajemné dámy černé pleti.

zajímavost - drama Zimní pohádka se odehrává z části v Čechách

Renesance a Humanismus u nás

Hynek z Poděbrad

 • jediný renesanční autor u nás, syn Jiřího z Poděbrad, nebyl tu prostor pro renesanci kvůli husitství
 • Stesk na ženitbu
  • renesanční báseň
  • prvky erotiky, nemravnost, realita, že je nemravná, využívá manžela, Májový sen - světská tématika

Latinský humanismus

 • konec 15.-16.stol.
 • vlastenecký ráz
 • omezený okruh čtenářů
 • učenecký charakter
Jan z Rabštejna
 • vzdělání v Itálii
 • diplomat Jiřího z Poděbrad
 • Dialogus
  • latinská rozprava 3 katolických šlechticů polemizujících s Jiřím z Poděbrad.
  • Odmítá válku, vychvaluje Čechy
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
 • v mnoha zemích věhlas, doma nic
 • přední představitel latinského humanismu u nás
 • ze staré šlechtické rodiny
 • katolík
 • bohatá korespondence s humanistickým světem.
 • Žaloba ke svatému Václavu na mravy Čechů
 • O ubohosti Čech
 • O lidské bídě
 • O lakomství
Viktorin Kornel ze Všehrad
 • Předmluva - k překladu latinského spisu knihy o napravení padlého
 • chtěl, aby se čeština dostala na úroveň latiny

Národní humanismus

 • česky psaná tvorba
 • bylo potřeba dokázat, že čeština dokáže vyjádřit stejné myšlenkové i estetické hodnoty jako latina
Jan Blahoslav
 • biskup Jednoty Bratrské
 • Akta Jednoty Bratrské - dějiny JB, správce archivu
 • Muzika - spis určen kazatelům i zpěvákům
  • Šamotulský kancionál - soubor duchovních písní
 • Filipika proti misomusům (=nepřátelé vyššího vzdělání) -ostrá plamenná řeč zaměřená proti někomu (dříve proti Filipovi II.)
 • překlad nového zákona -> odtud vznikla Bible Kralická - vzor dokonalé češtiny, spoluzakladatel spisovné češtiny, 1 překlad v češtině, tajný tisk - Kralice na Moravě

Zlatý věk české humanistické literatury (Veleslavínova doba)

Daniel Adam z Veleslavína (16. stol)
 • překládá a vydává řadu děl světové literatury
 • jeho knihy vynikají především vysokou jazykovou úrovní
 • přispěl k tzv. kodifikaci (=uzákonění) češtiny, její obhajoba
 • veleslavínská čeština - vzor národního obrození
 • Kroniky dvě o založení země české, Kalendář historický
Václav Hájek z Libočan
 • legendární postava české historiografie
 • Kronika česká
  • čtivá, leč hodně nepřesná kronika
  • připomíná spíše krásnou literaturu
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
 • účastník stavovského povstání, jeden z 27 českých pánů
 • Putování, aneb cesta z království českého do Benátek
Václav Vratislav z Mitrovic
 • cestopisy
 • Cesta do Cařihradu, Doktor Grobián, O Faustovi, O bratru Palečkovi

 

 

Aktivity (4)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!