Lekce 1 - Starověké literatury a náboženství

Mezopotámie

 • oblast Eufratu a Tigridu (dnešní Irák)
 • královská knihovna v Ninive
 • obrázkové písmo ryté do hliněných destiček rákosovým stéblem -> později klínové písmo

Epos o Gilgamešovi

 • nejprve tradován ústně (zapsán až 2000 př.n.l.), dochovány jen zlomky na destičkách klínovým písmem, nejstarší epos
 • epos= velká výpravná báseň, prudce zasahující děje (válka), volná kompozice, pomalý děj, hodně podrobností, popisy, epizodická odbočení, epická šíře, bohové

Gilgameš, urucký král, vládne tvrdě lidu - 2/3 bůh, 1/3 člověk, lidé poprosí bohy, aby jim seslali na Gilgameše pomoc - ti sešlou poločlověka Enkida-ten porazí Gilgameše, poté se ale oba spřátelí a spolu putují a přemáhají netvory (obr Chuvava, nebeský býk). Po smrti Enkidua hledá nesmrtelnost, časem poznává, že nesmrtelnost je nedosažitelná, postaví hradby kolem města a zapíše se navždy do dějin. Obrovský vliv na pozdější literární díla (Odysea, Bible), hrdinové s nadpřir. sílou, ale umírají

Chamurapiho zákoník

 • vytesán do kamene klínovým písmem, „oko za oko, zub za zub“
 

Staroegyptské písemnictví

 • obrázkové písmo - hieroglyfy, jazykem egyptština
 • na stěny chrámů, hrobové komory a sarkofágy, papyrus
 

Knihy Mrtvých

 • ojedinělá památka
 • texty psané na papyrus
 • vkládáno s mumiemi do sarkofágů
 • rady do posmrtného života

Jankova kouzelná košile

 • 1. dochovaná pohádka

Vlastní životopis Sinuhetův

 • krátká autobiografická povídka, Sinuhet- dvorský úředník, nucen žít v exilu

Texty pyramid

 • soubor zaříkadel a úvah, založených na bohaté mytologii a náboženství (víra v posmrtný život)

Achnatonův hymnus na slunce

 • nejvýznamnější
 • autorem Amenhotep IV.
 • světský charakter
 • oslavuje východ slunce - dává život (hymnus= oslavná báseň)

Staroindické písemnictví

 • dnešní Pákistán a Indie, povodí Indus a Ganga (2500 př.n.l.)
 • umění ovlivněno náboženstvím

Buddhismus

 • zakl. princ Siddharta Gautama - vychováván v přepychu bez znalosti smrti, když vyšel ven, prozřel, začal přemýšlet o smyslu života. Dosáhl poznání meditace (pod fíkovníkem), stal se Buddhou, osvíceným. Napsal 4 ušlechtilé pravdy - vše je pomíjivé, utrpení lze ukončit, osvícení - nirvána, správný způsob života

Hinduismus

 • triáda bohů - Brahma stvořitel, Višnua udržovatel a Šiva ničitel
 • stěhování duší - karma, nirvána

Základem staroindického písemnictví jsou Védy (náboženské vědění) - posvátné básnické spisy hinduismu, psány védským dialektem (předchůdce sanskrtu), 6x větší než Bible, velebili bohy

 • 1.kniha -Vědění o chvalozpěvech
 • 2.kniha - Vědění o melodiích
 • 3.kniha - Vědění o zaklínadlech a magických formulích
 • 4.kniha - Vědění o obětních formulích

staroindické eposy - purány, mýty legendy, náboženská a filosofická pojednání a úvahy

Mahábharata

(=velké vyprávění o Bharatovcích)

 • nejrozsáhlejší epos světové literatury
 • soubor sanskrtských mýtů, legend, tradic, lidových vyprávění,
 • popisuje bratrovraždy mezi vládnoucími rody, proloženo filosofií
 • součástí slavná náb.-filosofická báseň Bhagavadgíta (= zpěv vznešeného) ,rozhovor bohů Ardžuny a Kršny

Rámájana

(= Putování Rámovo)

 • sanskrtská hrdinská báseň
 • indický národní epos

Síta a princ Ráma žijí ve vyhnanství v lese, Síta je unesena Rávanem, králem démonů, Ráma se jí snaží osvobodit a s pomocí Opičího krále se mu to podaří. Síta musí dokazovat, že je nevinná, ale lid nepřesvědčí, takže se znovu setkávají až v posmrtném životě.  

Kamasútra

(=Kniha o rozkoši)

 • uvedení do milostného života
 • velice detailní

Čínské písemnictví

 • ovlivněno taoismem, konfucionismem
 • čínská kultura má sklon nadřazovat se nad ostatními
 • konzervatismus
 • izolace - velká čínská zeď

Lao-C - taoismus

=starý mistr, pracoval jako historik ve státním archivu

 • tao=cesta, osvobození se od společenských konvencí a splynutí s přirozenou cestou bytí TAO
 • Kniha o cestě a ctnosti - zákl. kniha taoismu

Konfucius - konfucianismus

 • čínský filosof a myslitel, shromáždil žáky a ty učil slušnému chování a básním
 • nalezení ctnosti, etická a morální pravidla, praktický přístup k životu
 • 5 kánonických knih (Kniha písní)- soubor čínského básnictví, lidové písně a básně
 • 4 knihy - Hovory - morální a etické rady, napsali jeho žáci

Básníci:  

LI Po

 • verše o víně, volnosti, přátelství a přírodě
 • utopil se opilý při lovení měsíce
 • 900 básní
 • zájmeno já, sarkasmus a jízlivost
 

TU Fu

 • protiklad Lipa
 • nějakou dobu však nerozlučnými přáteli
 • kritické, nevyšla mu úřednická kariéra, protiválečné básně, líčí lidské tragédie, hladomor, krizi císařství, vážnost, kritika

Arabské písemnictví a Islám

 

Korán

(= přednášení)

 • sv. Kniha muslimů, základní náb. dílo arabské kultury, rýmovaná próza, členěna do kapitol = súry, prorok Mohamed, je to soubor etických, náboženských a právních norem, je povoleno násilí, regulátor myšlení muslimů. Zjevil se mu archanděl Gabriel, který zvěstoval nové náboženství, města Mekka a Medina - pouť
 • Islám - polygamie, musí se respektovat 5 pravidel (pouť, ramadán, modlit se k Mece...)

Tisíc a jedna noc

 • rámcová kompozice
 • sbírka pohádek, bajek a legend.

Král má špatné zkušenosti se ženami, každý den nechá jednu popravit, až přijde Šeherezáda a vypráví mu pohádky na pokračování, pak ji ušetří.  

Hebrejské písemnictví

 

Bible

 • soubor svatých knih inspirovaných Bohem, ale i sbírka knih historických a právnických
 • nejvýznamnější dílo světového kulturního dědictví
 • plná metafor, alegorií a podobenství
 • nejstarší texty psány hebrejsky, ale i aramejsky, u nás nejvýznamnější překlad Jana Blahoslava

  Starý zákon

 • 5 knih Mojžíšových (=pentateuch nebo tóra, genesis, exodus, levicitus, numeri, deuteronomium), uznáván židy
 • + knihy historické, básnické, mudroslovné (žalmy, Píseň písní (Šalamounova - láska, erotika))
 • mýty (Stavba babylonské věže, Potopa světa a Noe, Příběh Adama a Evy), židovská historie (David, Šalamoun)

  Nový Zákon

 • 4 evangelia (vylíčení Ježíšova života), uznáváno křesťany
 • epištoly - listy, které apoštol Pavel adresoval různým osobám + List židům
 • závěrečná část - Zjevení Janovo (Apokalypsa) - konec světa, poslední soud
 
 • v obou desatera, jak se dodržují, některá znát

pojmy:

 • kánon = soubor knih přijatých církví
 • apokryfy= utajované spisy, nesměli být zařazeny do kánonu, protože je církev neuznala
  • např. Apokryf o Jidášovi

Příklady příběhů z Bible: Babylonská věž, Potopa a Noe, Stvoření světa, Vyhnání z ráje, Kain a Ábel

Evangelium=část nového zákona, obsahující zvěst o příchodu spasitele, vylíčení života a skutků Kristových


 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!
Autor je profesně spisovatelem odborné literatury.
Všechny články v sekci
Maturitní otázky z českého jazyka a literatury
Miniatura
Následující článek
Antika
Aktivity (3)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!